සුභ උදෑසනක්, සාර්ථක දවසක් !

by | Jan 25, 2021 | දවසේ සිතුවිල්ල | 0 comments

සුභ උදෑසනක්, සාර්ථක දවසක් !
දවසේ සිතුවිල්ල :
උත්සහය අත් හරින්න එපා…
දොර විවෘත වන්නේ යතුරු කැරැල්ලේ අවසාන යතුරෙන් වෙන්න පුලුවන්…
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments