සුභ උදෑසනක්, සාර්ථක දවසක් !

by | Feb 22, 2021 | දවසේ සිතුවිල්ල | 0 comments

සුභ උදෑසනක්, සාර්ථක දවසක් !
දවසේ සිතුවිල්ල :
ඔබගේ දෙපාවලට විඩාවක් දැනෙනවානම් ඔබ යන ගමන නවත්වන්න එපා…
විශ්වාසයෙන් යුතුව හදවතින් ගමන යන්න…
Charityshop කියන්නේ සම්බන්ධ වුන ගමන් සල්ලි පහල වෙන තැනක් නෙමේ. ඉවසීමෙන් යුතුව රැඳී සිටින්න. පුහුණුව ලබන්න.
ඉන්පසුව අසීමිතව ආදායම් ලබන්න…
හදවතින් අපිත් එක්ක ඉන්න…
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments