වසර 4කට පෙර

by | Feb 28, 2021 | නිර්මාතෘ | 0 comments

වසර 4කට පෙර
මිනිස්සුන්ට උදව් කිරීම සහ ලක්ෂ සංඛ්යාත පිරිසක් අතරින් සැමවිටම විශිෂ්ටත්වය අත් කරගැනීම අපේ පවුලේ ජාන වලම තියෙන දෙයක්… (මා සහ මාගේ සහෝදරිය)
2017 වසරේ විශිෂ්ටතම තරුණයා සහ වසරේ සවිබල ගැන්වුණු කාන්තාව
Danesh Edirisooriya – ධනේෂ් එදිරිසූරිය
Founder –

CharityShop.lk
Managing Director – TechLabs Innovative Solutions International (pvt) Ltd.
Founder, Managing Director –

SamajaSathkara.lk
වසරේ විශිෂ්ටතම තරුණයා – 2017
Ten Outstanding Young Persons of Sri Lanka (Humanitarian and/or voluntary leadership) | TOYP 2017
Nilanthi Edirisooriya

| නිලන්ති එදිරිසූරිය

Volunteer | Samajasathkara.lk, Quality Manager | සහස්නා ඇපරල් – Sahasna Apparel
Empowered Women of the Year | MAS Women Go Beyond 2017
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments