පෙබරවාරි ආදායම

by | Feb 23, 2021 | මුදල් ගෙවීම් | 0 comments

පෙබරවාරි ආදායම
ඔබේ මහන්සියේ ප්රතිඵල, ඔබේ ආදායම් අද තැන්පත් කරනු ලැබේ.
රු.1,000 අඩු – ජංගම දුරකථනයට
රු.1,000 වැඩි – බැංකු ගිණුමට (රු.30ක සේවා ගාස්තුවක් බැංකුවෙන් අයකරගනු ලැබේ)
අවදියෙන් සිටියදී ඉපයූ මුදල්….
TechLabs Innovative Solutions International (Pvt) Ltd.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments