විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපනයට අවශ්‍ය වියදම් සොයා ගන්න Part Time මොනව හරි කරමුද?

by | May 9, 2021 | විශේෂ දීමනා | 0 comments

විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපනයට අවශ්‍ය වියදම් සොයා ගන්න Part Time මොනව හරි කරමුද?

දිනකට මිනිත්තු 30ක් වෙන්කර මාසයකට රු.20,000ක් සොයන්න.

Student Support for University Education

???? ඔබ රජයේ විශ්ව විද්‍යාලයක ඉගෙනුම ලබන අයෙක්නම් ඔබට සාමාජික ගාස්තුව 50% (මැයි මාසයේදී රු.1,250) ක් ගෙවා සම්බන්ධ වී ඉපයීම් ආරම්භ කල හැක.

???? විශ්ව විද්‍යාල නොවන එක් සාමාජිකයෙක් හඳුන්වාදීම වෙනුවෙන් 2$ ලැබෙනු ඇත. විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙක් වෙනුවෙන් 1$ හිමිවනු ඇත.

Charityshop Team

#2021මැයි9

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments