තවත් සමාජසත්කාරයක්

by | May 17, 2021 | සත්කාර - CSR | 0 comments

තවත් සමාජසත්කාරයක්

අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් වලට මහන මැෂින් පරිත්‍යාග කිරීම…

Location : මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය, බුත්තල

Project of SamajaSathkara.lk

An idea by Danesh Edirisooriya – ධනේෂ් එදිරිසූරිය

CharityShop Team

#2021මැයි17

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments