දරුවන් 5ක් ඉන්න පවුලකට බයිසිකලයක් පරිත්‍යාග කිරීම

by | Apr 23, 2021 | සත්කාර - CSR | 0 comments

දරුවන් 5ක් ඉන්න පවුලකට බයිසිකලයක් පරිත්‍යාග කිරීම

Location : පාඩිග්ගම, මැදවච්චිය

අපගේ තවත් එක් සමාජසත්කාරක වැඩසටහනක්….

Project of SamajaSathkara.lk

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments