සමාජසත්කාර අභය භූමිය..

by | May 26, 2021 | සත්කාර - CSR | 0 comments

සමාජසත්කාර අභය භූමිය..

මරණයට කැපවූ සතුන් විශාල ප්‍රමාණයකට වසර 3ක් මුළුල්ලේ රැකවරණය සපයන කුරුණෑගල පිහිටි අක්කර 9ක සමාජසත්කාර අභය භූමිය…

Project by Danesh Edirisooriya – ධනේෂ් එදිරිසූරිය

CharityShop Team

#2021මැයි26

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments