කෝස් එකට ~ ලෝන් එකක්

by | Aug 23, 2021 | සුභසාධන | 0 comments

කෝස් එකට ~ ලෝන් එකක්

පාඨමාලා ගාස්තුව (රු.10,000) වාරික වශයෙන් මාස 12කට ගෙවන්න…

උපරිම රු.35,000ක ණය මුදලක් ලබාගත හැක.

පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න ලෝන් එකක් ගන්න මේ පෝස්ට් එක කියවන්න : https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/375124404123342/

CharityShop Team

#2021අගෝස්තු23

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments