අප්‍රේල් 01 සිට…

by | Mar 31, 2021 | විශේෂ නිවේදන | 0 comments

අප්‍රේල් 01 සිට…

1️⃣ නොමිළයේ ලියාපදිංචිය නැහැ. (රු.1,000 + රු.1,500 අගයට සමානව CDC ගෙවිය යුතුය)

2️⃣ නොමිළයේ පුහුණුව අද මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් අවසන් (පුහුණුව සඳහා CDC 250ක් ගෙවිය යුතුය)

3️⃣ නොමිළයේ eWallet නිර්මාණය නැහැ (eWallet ඔබම නිර්මාණය කරගත්තත් ඔබ සාමාජික ගාස්තුව ගෙවා නැත්නම් අප විසින් එය සක්‍රීය කරන්නේ නැහැ. නොමිළයේ CDC ඉපයීමද සිදුකල නොහැක. මාර්තු 30ට ප්‍රථම සාමාජික ගාස්තුව ගෙවූ, නොගෙවූ ඕනෑම අයෙක්ට ගිණුම නිර්මාණය කරගෙන ඇත්නම් එය භාවිතා කල හැක.)

4️⃣ ගෲප් එකේ ඔබේ සියලුම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු තිබෙනවා. නමුත් ගෲප් එකේ පැහැදිලිව සඳහන් කර තිබෙන ප්‍රශ්නයකට අප හරහා ඇමතුමක් හෝ චැට් එකක් හරහා පිළිතුරු අසන සෑම අවස්ථාවකම CDC 10ක් ගෙවිය යුතුය.

5️⃣ නොමිළයේ ප්‍රවර්ධන පත්‍රිකා නිර්මාණය කිරීම් නැහැ. සාමාජිකයෙක්නම් CharityShop Advertisement එකක් රු.50ක් ගෙවා අප හරහාම නිර්මාණය කරගත හැක.

6️⃣ මහේෂිකා මදූට පෞද්ගලිකව මැසේජ් දාන්න බැහැ. සෑම කාලය වෙන් කිරීමක් වෙනුවෙන්ම CDC 25ක් ගෙවිය යුතුය. අප්‍රේල් 1 සිට ඇය මහජන සම්බන්ධතා නිළධාරී තනතුරෙන් ඉවත් කරන අතර Personal Assistant to the Director තනතුරට උසස් කරනවා. සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න වලට ඇයව සම්බන්ධ කරගත නොහැක.

CharityShop Team

#2021මාර්තු31

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments