අප්‍රේල් 21 මධ්‍යම රාත්‍රී 12 සිට..

by | Apr 21, 2021 | විශේෂ නිවේදන | 0 comments

අප්‍රේල් 21 මධ්‍යම රාත්‍රී 12 සිට..

???? ගිණුම් නිර්මාණයේදී නොමිළයේ ලැබෙන CDC 1,000 (රු.4,000) හිමි නොවනු ඇත.

ඔබට අවශ්‍යයිනම් www.mychallenge.work හරහා සාමාජික අංකයක් ලබාගෙන ඔබගේ ගිණුම මේ අවස්ථාවේ නොමිළයේ නිර්මාණය කරගන්න.

???? ඔබ සතුව ඇති CDC වෙනත් සාමාජිකයින්ට විකිණීමට අවසර ලබාදේ.

???? ඔබට CDC භාවිතා කර CharityShop ආයතනයේ ගෙවීම් සිදුකල හැක.

???? විවිධ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා CDC Invest කල හැක.

???? CDC Mining කල හැක.

???? CDC Trade කල හැක.

???? CDC Donate කල හැක

✅ පසුගිය දිනවල ඔබ ඉන්ස්ටෝල් කල තෙවන පාර්ශවීය ඇප් වලින් අදහස් ලබාගෙන මෙම අදහස් වැඩිදියුණු කරන ලදි. ඔබටත් පුළුවන් නව අදහස් ලබාදෙන්න.

CharityShop Team

#2021April21

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments