අවවාදයයි !

by | Apr 4, 2021 | විශේෂ නිවේදන | 0 comments

අවවාදයයි !

කරුණාකර KYC Verification කිරීමේදී රාත්‍රී ඇඳුමෙන් (නයිටියෙන්), ඔබගේ නුසුදුසු තැන් පෙනෙන අයුරින් හෝ පසුපස පෙනෙන අයුරින් ඡායාරූප අප්ලෝඩ් කිරීමෙන් වළකින්න.

විවෘත ප්‍රදේශ වැඩිවන තරමට නොමිළයේ CDC ඒ සඳහා හිමි නොවේ.

අපට Verification වලට මේ ඡායාරූප වලට වඩා අන්ත ඡායාරූප ලැබී තිබෙනවා.

#2021April4

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments