රු.5,000ක පාඨමාලා ගාස්තුව රු.10,000ක් වීමට තව දින 5යි.

by | Aug 26, 2021 | විශේෂ නිවේදන | 0 comments

රු.5,000ක පාඨමාලා ගාස්තුව රු.10,000ක් වීමට තව දින 5යි.
සම්බන්ධ වෙන්න කැමතිනම් මේ ලින්ක් එක ඔබන්න : https://m.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/376392033996579/
CharityShop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments