විශේෂ නිවේදනයයි !

by | Mar 30, 2021 | විශේෂ නිවේදන | 0 comments

විශේෂ නිවේදනයයි !

මාර්තු 23 – මාර්තු 30 අතර සාමාජික ගාස්තුව ගෙවූ කෙනෙක්නම් හැකි ඉක්මනින්ම මේ පෝස්ට් එකට ඔබේ සාමාජික අංකය කමෙන්ට් කරන්න.

CharityShop Team

#2021මාර්තු30

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments