විශේෂ නිවේදනයයි !

by | Apr 28, 2021 | විශේෂ නිවේදන | 0 comments

විශේෂ නිවේදනයයි !

ඔබට දැන් TechLabs ආයතනයේ සියලුම ගෙවීම් ක්‍රිප්ටෝ හරහා සිදුකල හැක.

???? අප්‍රේල් 30ට පෙර :

Lifetime සාමාජික ගාස්තුව හෝ eMoney Course එක සඳහා ගෙවීම

1️⃣ USDT – 5.12

2️⃣ TRX – 41.07

3️⃣ BTC – 0.000093

???? මැයි 01 සිට :

Lifetime සාමාජික ගාස්තුව හෝ eMoney Course එක සඳහා ගෙවීම

1️⃣ USDT – 13

2️⃣ TRX – 100

3️⃣ BTC – 0.000233

CharityShop Team

#2021April28

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments