විශේෂ නිවේදනයයි !

by | Mar 20, 2021 | විශේෂ නිවේදන | 0 comments

විශේෂ නිවේදනයයි !
නව Coin එකෙහි යාවත්කාලීන කටයුත්තක් හේතුවෙන් www.charityshop.lk වෙබ් අඩවියට සහ ඔබගේ CDC ගිණුමට ප්රවේශ වීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇත. අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සාමාජික ගාස්තුව ගෙවීමද සිදුකල නොහැක.
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments