විශේෂ නිවේදනයයි !

by | Mar 8, 2021 | විශේෂ නිවේදන | 0 comments

විශේෂ නිවේදනයයි !

මාර්තු 15 සිට අපගේ සියලුම ව්‍යාපාර කටයුතු

නැවත සාමාන්‍ය පරිදි ආරම්භ කරන

බව කරුණාවෙන් සළකන්න.

ඔබ තවමත් සාමාජික අංකයක් ලබාගෙන නැතිනම් අංකයක් ලබාගන්න.

www.mychallenge.work

මාර්තු 15න් පසු අප නව සාමාජිකයින් බඳවා ගැනීමට වැඩි උනන්දුවක් නොදක්වන අතර සම්බන්ධ වී සිටින ස්ථීර සාමාජිකයින්ට අප විසින්ම නිර්මාණය කර දෙන කණ්ඩායම් යටතේ වැඩ කල හැක.

Charityshop Team

#2021මාර්තු8

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments