විශේෂ නිවේදනයයි !

by | Mar 28, 2021 | විශේෂ නිවේදන | 0 comments

විශේෂ නිවේදනයයි !

ඔබේ CDC ගිණුමෙහි වර්තමාන ස්ක්‍රීන්ශොට් එකක් කමෙන්ට් කරන්න…

එයට රිප්ලයි කමෙන්ට් එකක් ලෙස පමණක් එය ලැබුණු ආකාරය පෙන්වන Screenshot එකද කමෙන්ට් කරන්න.

www.mychallenge.work

#2021මාර්තු28

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments