වෙනත් eMoney වැඩසටහනක සක්‍රීය සාමාජිකයෙක්නම් ඔබට අද දවසේ ගාස්තුව අඩු කිරීමක් – R̶s̶.̶2̶,̶5̶0̶0̶/̶=̶

by | May 4, 2021 | විශේෂ නිවේදන | 0 comments

වෙනත් eMoney වැඩසටහනක සක්‍රීය සාමාජිකයෙක්නම් ඔබට අද දවසේ ගාස්තුව අඩු කිරීමක් – R̶s̶.̶2̶,̶5̶0̶0̶/̶=̶

මැයි 4 සාමාජික ගාස්තුව රු.2,000 (Lifetime)

???? ඔබ දැනට වැඩ කරන ආයතනයට අවශ්‍ය රෙෆරල් අපගෙන් සොයාගැනීමට ඔබගේ රෙෆරල් ලින්ක් එක දහස් ගණනක් අතර ශෙයාර් කර දිය හැක.

???? රෙෆරල් සොයාගැනීමට ආකර්ශනීය පෝස්ට් එකක් අපගෙන් නිර්මාණය කරගත හැකිය.

???? ඔබගේ වර්තමාන රෙෆරල් අපහට සම්බන්ධ කර එක රෙෆරල් එකක් වෙනුවෙන් රු.2,400ක වටිනාකමක් ලබාගත හැක. රෙෆරල් 10ක් නම් රු.24,000ක වටිනාකමක්.

සමඟින්…

ඔන්ලයින් මුදල් උපයන ක්‍රම 160+ක් ඉගෙන ගන්න…

CharityShop Team

Logos used for promotional purposes only !

#2021මැයි4

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments