හඳුන්වාදෙන TRX (TechLabs Referral eXchange Loyalty Points)

by | Apr 8, 2021 | විශේෂ නිවේදන | 0 comments

හඳුන්වාදෙන TRX (TechLabs Referral eXchange Loyalty Points)

TRX එකක අගය – රු.25

නව සාමාජිකයින්ට සාමාජික ගාස්තුව ගෙවීමට හෝ වෙනත් ඕනෑම දේකට නොමිළයේ TRX 60ක් හිමිවේ..

වෙනත් අයගෙන් ඉදිරියේදි TRX මිළදී ගැනීමේ හැකියාවද ඇත.

මෙම TRX භාවිතා කල හැක්කේ TechLabs ආයතනයේ සේවාවන් සඳහා පමණි.

වැඩි විස්තර බලාපොරොත්තු වෙන්න…

CharityShop Team

#2021April8

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments