ෆේස්බුක් ඉන්න ගමන් ඔබේ හැකියාවෙන් මුදල් සොයන්න ක්‍රියාකාරකම් 100ක්…

by | Apr 14, 2021 | විශේෂ නිවේදන | 0 comments

ෆේස්බුක් ඉන්න ගමන් ඔබේ හැකියාවෙන් මුදල් සොයන්න ක්‍රියාකාරකම් 100ක්…

ඕනෑම ක්‍රමයකට Withdraw කරන්න…

ලෝකයේ වැඩියෙන්ම Withdraw ක්‍රම ඇති, දිනපතා Withdraw කරන්න පුළුවන් eMoney ආයතනය

????️ ශ්‍රී ලාංකීය බැංකු :

Amana Bank

Bank of Ceylon

Bank of China Limited

Cargills Bank Ltd

Citibank

Commercial Bank of Ceylon PLC

Deutsche Bank AG

DFCC Bank PLC

Habib Bank Ltd

Hatton National Bank PLC

Indian Bank

Indian Overseas Bank

MCB Bank Ltd

National Development Bank PLC

Nations Trust Bank PLC

Pan Asia Banking Corporation PLC

People’s Bank

Public Bank Berhad

Regional Development Bank

Sampath Bank PLC

Seylan Bank PLC

Standard Chartered Bank

State Bank of India

Sanasa Development Bank

The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd (HSBC)

Union Bank of Colombo PLC

???? මූල්‍ය ආයතන

Central Finance Co. PLC

Commercial Leasing & Finance PLC

Dialog Finance PLC

L B Finance PLC

LOLC Finance PLC

People’s Leasing & Finance PLC

Senkadagala Finance PLC

???? මොබයිල් Wallets

FriMi

mCash

eZCash

uPay

Cargills Cash

???? Reload

Dialog

Mobitel

Hutch

Airtel

???? eWallets

PayPal

අදම සම්බන්ධ වෙන්න…

ලියාපදිංචි වන්න www.mychallenge.work

TechLabs Innovative Solutions International (Pvt) Ltd

#2021April14

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments