2021 අප්‍රේල් 01 සිට සාමාජික ගාස්තුව රු.2,500ක් වේ

by | Mar 28, 2021 | විශේෂ නිවේදන | 0 comments

2021 අප්‍රේල් 01 සිට සාමාජික ගාස්තුව රු.2,500ක් වේ

විශේෂ නිවේදනයයි !

2021 අප්‍රේල් 01 සිට සාමාජික ගාස්තුව රු.2,500ක් වේ.

ඔබට රු.1,000ක් මුදලින් සහ CDC 750ක් (CDC 1ක අගය රු.2කි) හරහා ගාස්තුව ගෙවා ජීවිත කාලයටම සාමාජිකත්වය ලබාගෙන දවසින් දවස හඳුන්වාදෙන මුදල් ඉපැයුම් ක්‍රම ඔස්සේ ආදායම් ඉපයිය හැක.

අප්‍රේල් 1ට පෙර ගිණුම නිර්මාණය කරගන්නා ඔබට CDC 750ක් නොමිලයේ හිමිවේ. ඉන්පසුව සම්බන්ධ වෙන ඔබට අපගේ CDC Seller කෙනෙක් හරහා අවශ්‍ය CDC මිළදී ගත හැක. එම නිසා ප්‍රමාද නොවී ඔබගේ ගිණුම නිර්මාණය කරගන්න.

නොමිළයේ සම්බන්ධ වී සාමාජිකයින් 25ක් සම්බන්ධ කරද ඉන්පසු ස්ථීර සාමාජිකත්වය ලබාගත හැක. නමුත් නොමිළයේ සම්බන්ධ වන සාමාජිකයින්ට අප ගෙවනු ලබන්නේ අනික් සාමාජිකයින්ට ගෙවනු ලබන මුදලින් 1%කි.

ලියාපදිංචිය සඳහා පිවිසෙන්න www.mychallenge.work

TechLabs Innovative Solutions International (Pvt) Ltd.

#2021මාර්තු28

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments