එක කෝල් එකයි ~ විනාඩි 5යි

එක කෝල් එකයි ~ විනාඩි 5යි

1️⃣ සාමාජිකත්වය ලබාගන්න

2️⃣ ඔබේ සාමාජික අංකය සමඟින් පෝස්ට් ශෙයාර් කරන්න

3️⃣ ඔබට ආදායමක් තිබේනම් එදිනම හවසට ආදායම ගිණුමට බැරකරගන්න. (ක්ෂණිකව ආදායම් ඉපයිය හැක්කේ මේ ගෲප් එක කාලයක් අධ්‍යායනය කල අයටය. නොඑසේනම් පෝස්ට් ශෙයාර් කිරීම, ලින්ක් කොපි කිරීම වැනි දේ පිළිබඳව සාමාන්‍ය දැනීම අවශ්‍යය.)

4️⃣ පාඨමාලාව හදාරා ආදායම් උපයන්න

ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය 0701 40 10 10

✅ අපගේ ආයතනය හරහා මුදල් සොයන ක්‍රම 250+ ක් මේ ගෲප් එකේ සඳහන් වේ. පෝස්ට් ශෙයාර් කිරීමට අකමැති නම් ඒ ක්‍රම තෝරාගන්න.

☢️ සියලුම විස්තර A – Z  ගෲප් එකෙහි සරළව සිංහලෙන් රූප සටහන් වලින් පැහැදිලි කර ඇත. අවබෝධයෙන් පාඨමාලා ගාස්තුව ගෙවා සම්බන්ධ වන්න.

CharityShop Team

#2021සැප්තැම්බර්4

 

Chat with Danesh ~ බොස් එක්ක චැට් එකක්

Chat with Danesh ~ බොස් එක්ක චැට් එකක්

eMoney ආයතනයක අධ්‍යක්ෂවරයා සමඟ පෞද්ගලිකව කතා කරන්න පුළුවන් එකම ආයතනය CharityShop පමණයි.

Click :  http://mywa.link/ChatWithDanesh

✅ කලයුතු දේවල් :

????චැට් කරන පළමු අවස්ථාවේ ඔබේ ෆේස්බුක් ප්‍රොෆයිල් ස්ක්‍රීන්ශොට් එකක් එවීම අනිවාර්ය වේ.

???? යම් කිසි පෝස්ට් එකක නොතේරෙන තැනක් තිබෙනවානම් එය අවම 3 වරක්වත් කියවා පමණක් නොතේරෙන දේ ගැන අහන්න.

❎ නොකළ යුතු දේවල් :

???? ෆේක් ප්‍රොෆයිල් වලින් චැට් නොකරන්න

???? මිස් කෝල් ගැසීමෙන් වළකින්න.

???? කතා කරන්න පුළුවන්ද යන්න ප්‍රථමයෙන් පණිවිඩයක් එවා, කතා කරන්න අවශ්‍ය පණිවිඩයේ සාරාංශයක් එවා අවසරය ලබාදුන් පසු කතා කරන්න.

???? කෑවද, මොකද කරන්නේ වැනි පෞද්ගලිකව කතා බස් එපා.

???? ගෲප් එකට ඇඩ් වුණා දැන් මොකද කරන්නේ කියලා අහන්න එපා. ගෘප් එකට ඇඩ් වුන ඕන කෙනෙක් කරන්න ඕන පෝස්ට් බලලා ඉගෙනගෙන ආදායම් උපයන එක.

CharityShop Team

#2021අගෝස්තු30

 

Chat with CharityShop ~ CharityShop සමඟ කතා කරන්න

Chat with CharityShop ~ CharityShop සමඟ කතා කරන්න

අපගේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න කලින් අපි සමඟ කතා කරන්න.

Click :  http://mywa.link/charityshop.lk

✅ කලයුතු දේවල් :

????චැට් කරන පළමු අවස්ථාවේ ඔබේ ෆේස්බුක් ප්‍රොෆයිල් ස්ක්‍රීන්ශොට් එකක් එවීම අනිවාර්ය වේ.

???? යම් කිසි පෝස්ට් එකක නොතේරෙන තැනක් තිබෙනවානම් එය අවම 3 වරක්වත් කියවා පමණක් නොතේරෙන දේ ගැන අහන්න.

❎ නොකළ යුතු දේවල් :

???? ෆේක් ප්‍රොෆයිල් වලින් චැට් නොකරන්න

???? මිස් කෝල් ගැසීමෙන් වළකින්න.

???? කතා කරන්න පුළුවන්ද යන්න ප්‍රථමයෙන් පණිවිඩයක් එවා, කතා කරන්න අවශ්‍ය පණිවිඩයේ සාරාංශයක් එවා අවසරය ලබාදුන් පසු කතා කරන්න.

???? පෞද්ගලික කතා බස් එපා.

???? ගෲප් එකට ඇඩ් වුණා දැන් මොකද කරන්නේ කියලා අහන්න එපා. ගෘප් එකට ඇඩ් වුන ඕන කෙනෙක් කරන්න ඕන පෝස්ට් බලලා ඉගෙනගෙන ආදායම් උපයන එක. ගෲප් එකේ Announcement Post වල සියල්ල සඳහන්.

CharityShop Team

#2021අගෝස්තු30

 

එක කෝල් එකයි ~ විනාඩි 5යි (පාඨමාලා ගාස්තුව රු.5,000)

එක කෝල් එකයි ~ විනාඩි 5යි (පාඨමාලා ගාස්තුව රු.5,000)

1️⃣ සාමාජිකත්වය ලබාගන්න

2️⃣ ඔබේ සාමාජික අංකය සමඟින් පෝස්ට් ශෙයාර් කරන්න

3️⃣ එදිනම හවසට ආදායම ගිණුමට බැරකරගන්න.

ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය 0701 40 10 10

✅ අපගේ ආයතනය හරහා මුදල් සොයන ක්‍රම 250+ ක් මේ ගෲප් එකේ සඳහන් වේ. පෝස්ට් ශෙයාර් කිරීමට අකමැති නම් ඒ ක්‍රම තෝරාගන්න.

☢️ සියලුම විස්තර A – Z  ගෲප් එකෙහි සරළව සිංහලෙන් රූප සටහන් වලින් පැහැදිලි කර ඇත. අවබෝධයෙන් පාඨමාලා ගාස්තුව ගෙවා සම්බන්ධ වන්න.

CharityShop Team

#2021අගෝස්තු27

 

එක කෝල් එකයි ~ විනාඩි 5යි

එක කෝල් එකයි ~ විනාඩි 5යි

1️⃣ සාමාජිකත්වය ලබාගන්න

2️⃣ ඔබේ සාමාජික අංකය සමඟින් පෝස්ට් ශෙයාර් කරන්න

3️⃣ එදිනම හවසට ආදායම ගිණුමට බැරකරගන්න.

ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය 0701 40 10 10

වැඩි විස්තර සඳහා : http://bit.ly/CharityShopTeam

✅ අපගේ ආයතනය හරහා මුදල් සොයන ක්‍රම 250+ ක් මේ ගෲප් එකේ සඳහන් වේ. පෝස්ට් ශෙයාර් කිරීමට අකමැති නම් ඒ ක්‍රම තෝරාගන්න.

☢️ සියලුම විස්තර A – Z  ගෲප් එකෙහි සරළව සිංහලෙන් රූප සටහන් වලින් පැහැදිලි කර ඇත. අවබෝධයෙන් පාඨමාලා ගාස්තුව ගෙවා සම්බන්ධ වන්න.

CharityShop Team

#2021අගෝස්තු11

 

එක කෝල් එකයි ~ විනාඩි 5යි

එක කෝල් එකයි ~ විනාඩි 5යි

1️⃣ සාමාජිකත්වය ලබාගන්න

2️⃣ ඔබේ සාමාජික අංකය සමඟින් පෝස්ට් ශෙයාර් කරන්න

3️⃣ එදිනම හවසට ආදායම ගිණුමට බැරකරගන්න.

ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය 0701 40 10 10

✅ අපගේ ආයතනය හරහා මුදල් සොයන ක්‍රම 200+ ක් මේ ගෲප් එකේ සඳහන් වේ. පෝස්ට් ශෙයාර් කිරීමට අකමැති නම් ඒ ක්‍රම තෝරාගන්න.

☢️ සියලුම විස්තර A – Z  ගෲප් එකෙහි සරළව සිංහලෙන් රූප සටහන් වලින් පැහැදිලි කර ඇත. අවබෝධයෙන් පාඨමාලා ගාස්තුව ගෙවා සම්බන්ධ වන්න.

CharityShop Team

#2021ජූලි13