සුපිරි ආයෝජන සැලසුම් 7ක් ~ Pre-Order Now (පළමු 100 දෙනාගෙන පසුව මිළ ගණන් ඉහළ යනු ඇත)

සුපිරි ආයෝජන සැලසුම් 7ක් ~ Pre-Order Now (පළමු 100 දෙනාගෙන පසුව මිළ ගණන් ඉහළ යනු ඇත)

සෑම දිස්ත්‍රික්කයකින්ම අයදුම් කරන්න.

CharityShop Group එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඔබට පහසුවෙන් මුදල් උපයන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් හඳුන්වා දෙන්න අප තීරණය කලා.

CharityShop එක්ක ඔබට පුළුවන් ඔබේ ප්‍රදේශයේ SIM අලෙවි කරන්න. නිවසේ සිටම මෙය කරන්න පුළුවන්. රීලෝඩ් ඇප් මිළදී ගත් අයටනම් මෙය සුපිරි අවස්ථාවක්. ඔබ අලෙවි කරන්න එපා. ඔබට පුළුවන් ඔබේ ගමේ වෙනත් අයට / මිතුරන්ට මේ හරහා රැකියා අවස්ථා ලබාදෙන්න. ඒත් එක්කම නිවසේම Communication එකක් ආරම්භ කරන්න පුළුවන්.

❎ ප්‍රධාන නගරවල සිම් අලෙවිය තහනම්

❎ සිම් නියෝජිතයින් ලෙස සෙනඟ ගැවසෙන ස්ථානවල හට්/කුඩ භාවිතා කරමින් සිම් අලෙවිය තහනම්

❎ කොමියුනිකේශන් ඉදිරිපිට අලෙවිය තහනම්

✅ ඔබගේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ / නිවසේ / සේවා ස්ථානයේ සිට අලෙවි කරන්න පුළුවන්

✅ ඔබගෙන් රීලෝඩ් හෝ වෙනත් සේවාවක් ලබාගන්න අයට අලෙවි කරන්න පුළුවන්

✅ මිතුරන් අතරේ අලෙවි කරන්න පුළුවන්. ඔවුන්ට රැකියා අවස්ථා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඉහත උපදෙස් පිළිපැදීම අනිවාර්ය වේ.

✅ හිතවතුන් / අසල්වැසියන් / ඔබේ පාරිභෝගිකයන්ට අලෙවි කරන්න පුළුවන්

මෙහිදී ඔබට…

1️⃣ Mobitel, Dialog, Airtel, Hutch, Etisalat ඕනෑම නව සිම්පතක් අලෙවි කල හැක. රු.100 – රු.400 අතර මුදලකට. ජාලය අනුව මිළ වෙනස්වේ.

2️⃣ ඔබට නිවසේ සිටම ඕනෑම ජාලයකට පළුදු වූ සිම්පත් වලට නව සිම්පත් ලබාදිය හැක.

3️⃣ ඔබට 3G සිම්පත් සඳහා 4G සිම්පත් ලබාදිය හැක

4️⃣ ව්‍යාපාර සඳහා Special අංක, VIP අංක ලබාදිය හැක. Special අංකයක් රු.1000කට අලෙවි කලහොත් ඒ සියලුම ලාභය ඔබට හිමිවේ.

5️⃣ Couple Packages, Data Packages ලබාදීම

6️⃣ අංක ගැලපීමේ පහසුව (Dialog / Mobitel)

7️⃣ Dialog සහ SLT Router ලබාදීමේ හැකියාව

???? සිම්පත් සක්‍රීය කිරීම අප විසින් සිදුකරනු ලබයි. ඔබට කරන්න තිබෙන්නේ සිම්පත මිළදී ගන්න පුද්ගලයාගේ හැඳුනුම්පතෙහි ඡායාරූපයක් Whatsapp කිරීම පමණයි. ක්ෂණිකව Active කිරීම සිදුකෙරේ.

???? ඔබ අපගෙන් මිළදිගත් රීලෝඩ් ඇප් එක හරහා රීලෝඩ් දමාද අමතර කොමිස් මුදලක් උපයාගත හැක.

❎ හච් සිම් වලට පමණක් ඔබ ගන්නා සිම් ප්‍රමාණයට අපට එකකට රු.100ක් බැගින් ගෙවිය යුතුය.

????????????????????????????????????????????????????????????????

සිම් ප්‍රතිලාභ ලැයිස්තුව :

???? මොබිටෙල් සිම්

▪️ ඕනෑම ජාලයකට රු.1කි. රු.100ක රීලෝඩ් එකක් නොමිළයේ හිමිවේ.

▪️ රු.225 බෝනස් සිම්.

▪️ 1GB Data සිම්පත. මොබිටෙල් සඳහා රු.100ක කතා කාලයක්

???? ඩයලොග් සිම්

▪️ කපල් පැකේජ්. ඇමතුම් නොමිළයේ.

???? Hutch / Etisalat සිම්

▪️ Hutch to Hutch මිනිත්තු 750, වෙනත් ජාලා මිනිත්තු 250, SMS 1000, ඩේටා 500MB

???? එයර්ටෙල් සිම්

▪️ ඩේටා 30GB, ඕනෑම ජාලයකට මිනිත්තු 200ක් නොමිළයේ, Airtel to Airtel Unlimited, SMS 50

????????????????????????????????????????????????????????????????

පැකේජය 1️⃣ – රු.500/= (ඕනෑම අයෙක්ට)

❎ මෙම පැකේජ් එක ඔක්තෝම්බර් 6න් පසුව ක්‍රියාත්මක නොවේ.

▪️ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වූ සහ නොවූ හෝ රීලෝඩ් ඇප් මිළදී ගත් / නොගත් ඕනෑම අයෙක්ට මෙය ලබාගත හැක.

▪️ සිම්පත් 10යි. පළමු අලෙවියන් පසුව සිම්පත් එකක් රු.20කට ලබාගත හැක.

▪️ සෑම සිම්පතකටම රීලෝඩ් හිමිවේ. ඉහත සිම් ප්‍රතිලාභ ලැයිස්තුව බලන්න.

▪️ රු.100 – රු.400 අතර මුදලකට අලෙවි කල හැක.

▪️ සිම් 10න් ඔබට අවම ලාභය රු.1,000 – උපරිම ලාභය රු.4,000ක් ලබාගත හැක.

▪️ සිම්පත් අලෙවිය පිළිබඳව ලංකාවේ පළමු පුහුණු වැඩමුළුව නොමිළයේ

පැකේජය 2️⃣ රු.1,000/= (පාඨමාලාවට සම්බන්ධ නොවූ / රීලෝඩ් ඇප් එක මිළදී නොගත් අය)

▪️ සිම්පත් 25යි. පළමු අලෙවියන් පසුව සිම්පත් එකක් රු.15කට ලබාගත හැක.

▪️ සෑම සිම්පතකටම රීලෝඩ් හිමිවේ. ඉහත සිම් ප්‍රතිලාභ ලැයිස්තුව බලන්න.

▪️ රු.100 – රු.400 අතර මුදලකට අලෙවි කල හැක.

▪️ සිම් 25න් ඔබට අවම ලාභය රු.2,500 – උපරිම ලාභය රු.10,000ක් ලබාගත හැක.

▪️ සිම්පත් අලෙවිය පිළිබඳව ලංකාවේ පළමු පුහුණු වැඩමුළුව නොමිළයේ

???? මෙම පැකේජය දැනට ක්‍රියාත්මක නොවේ.

පැකේජය 3️⃣ රු.1,000/= (පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වූ / රීලෝඩ් ඇප් (Retailer / Distributor) එක මිළදී ගත් අය)

▪️ සිම්පත් 50යි. පළමු අලෙවියන් පසුව සිම්පත් එකක් රු.10කට ලබාගත හැක.

▪️ සෑම සිම්පතකටම රීලෝඩ් හිමිවේ. ඉහත සිම් ප්‍රතිලාභ ලැයිස්තුව බලන්න.

▪️ රු.100 – රු.400 අතර මුදලකට අලෙවි කල හැක.

▪️ සිම් 50න් ඔබට අවම ලාභය රු.5,000 – උපරිම ලාභය රු.20,000ක් ලබාගත හැක.

▪️ සිම්පත් අලෙවිය පිළිබඳව ලංකාවේ පළමු පුහුණු වැඩමුළුව නොමිළයේ

Distributor App එක දැනටමත් මිළදීගෙන අවසන්ද?

???? දැනට Distributor Reload App එක රු.5000 / රු.6,500ට මිළදී ගත් අයෙක්නම් ඔබට සිම්පත් 100ක් හිමිවේ. අමතර රු.500ක් එනම්, රු.1,500ක් මේ පැකේජ් එක සඳහා ගෙවිය යුතුය.

???? දැනට Distributor Reload App එක රු.7,500ට මිළදී ගත් අයෙක්නම් ඔබට සිම්පත් 100ක් හිමිවේ. අමතර රු.300ක් එනම්, රු.1,300ක් මේ පැකේජ් එක සඳහා ගෙවිය යුතුය.

???? සිම් 100ට වඩා අවශ්‍යයිනම් එක සිම්පතකට රු.10ක් ගෙවා ලබාගත හැක.

පැකේජය 4️⃣ රු.2,500/=

▪️ රීලෝඩ් සඳහා 7%ක කොමිස් ලැබෙන ඇප් එක නොමිළයේ

▪️ සිම්පත් 50යි. පළමු අලෙවියන් පසුව සිම්පත් එකක් රු.10කට ලබාගත හැක.

▪️ සෑම සිම්පතකටම රීලෝඩ් හිමිවේ. ඉහත සිම් ප්‍රතිලාභ ලැයිස්තුව බලන්න.

▪️ රු.100 – රු.400 අතර මුදලකට අලෙවි කල හැක.

▪️ සිම් 50න් ඔබට අවම ලාභය රු.5,000 – උපරිම ලාභය රු.20,000ක් ලබාගත හැක.

▪️ රීලෝඩ් හරහා අලෙවිය මත දිනකට රු.700ක පමණ ආදායමක් ලබාගත හැක.

▪️ සිම්පත් අලෙවිය පිළිබඳව ලංකාවේ පළමු පුහුණු වැඩමුළුව නොමිළයේ

පැකේජය 5️⃣ රු.10,000/= (CharityShop පාඨමාලාව)

▪️ CharityShop ව්‍යවසායකත්ව පාඨමාලාවට Lifetime සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව. ආදායම් උපයන ක්‍රම 250+

▪️ CharityShop ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයක් නිවසේ ආරම්භ කල හැක.

▪️ රීලෝඩ් සඳහා 7%ක කොමිස් ලැබෙන ඇප් එක නොමිළයේ

▪️ සිම්පත් 100යි. පළමු අලෙවියන් පසුව සිම්පත් එකක් රු.5කට ලබාගත හැක.

▪️ සෑම සිම්පතකටම රීලෝඩ් හිමිවේ. ඉහත සිම් ප්‍රතිලාභ ලැයිස්තුව බලන්න.

▪️ රු.100 – රු.400 අතර මුදලකට අලෙවි කල හැක.

▪️ සිම් 100න් ඔබට අවම ලාභය රු.10,000 – උපරිම ලාභය රු.40,000ක් ලබාගත හැක.

▪️ රීලෝඩ් හරහා අලෙවිය මත දිනකට රු.700ක පමණ ආදායමක් ලබාගත හැක.

▪️ සිම්පත් අලෙවිය පිළිබඳව ලංකාවේ පළමු පුහුණු වැඩමුළුව නොමිළයේ

පැකේජය 6️⃣ රු.10,000/= (Reload App Distributor – නව මිළදී ගැනීම්)

▪️ රීලෝඩ් සඳහා 7%ක කොමිස් ලැබෙන Distributor ඇප් එක නොමිළයේ. ඔබට ඒ හරහා Unlimited Retailer ගිණුම් නිර්මාණය කල හැක.

▪️ එක ගිණුමක් රු.1000-1500 අතර මුදලකට අලෙවි කල හැක. ගිණුම් 100ක් යනු රු.100,000කි.

▪️ Retailer හට ඇප් එක සමඟ සිම්පත්ද නොමිළයේ ලබාදිය හැක. ඒ හරහා ඔබටද ඔවුන්ටද අමතර මුදලක් උපයාගත හැක.

▪️ කිහිප දෙනෙක්ට රැකියා අවස්ථා ලබාදිය හැක.

▪️ සිම්පත් 500යි. පළමු වර සිම් 100ක් හෝ ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ලබාගත හැක. ඉන්පසුව අලෙවිය මත Unlimited SIM ලබාගත හැක. එක සිම්පතක් රු.5කි.

▪️ සෑම සිම්පතකටම රීලෝඩ් හිමිවේ. ඉහත සිම් ප්‍රතිලාභ ලැයිස්තුව බලන්න.

▪️ රු.100 – රු.400 අතර මුදලකට අලෙවි කල හැක.

▪️ සිම් 500න් ඔබට අවම ලාභය රු.50,000 – උපරිම ලාභය රු.200,000ක් ලබාගත හැක.

▪️ රීලෝඩ් හරහා අලෙවිය මත දිනකට රු.700ක පමණ ආදායමක් ලබාගත හැක.

▪️ සිම්පත් අලෙවිය පිළිබඳව ලංකාවේ පළමු පුහුණු වැඩමුළුව නොමිළයේ

▪️ රීලෝඩ් ඇප් අලෙවිය පිළිබඳව ලංකාවේ පළමු පුහුණු වැඩමුළුව නොමිළයේ

පැකේජය 7️⃣ රු.20,000/= (CharityShop Lifetime පාඨමාලාව + Reload App Distributor)

▪️ CharityShop ව්‍යවසායකත්ව පාඨමාලාවට Lifetime සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව. ආදායම් උපයන ක්‍රම 250+

▪️ CharityShop ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයක් නිවසේ ආරම්භ කල හැක.

▪️ රීලෝඩ් සඳහා 7%ක කොමිස් ලැබෙන Distributor ඇප් එක නොමිළයේ. ඔබට ඒ හරහා Unlimited Retailer ගිණුම් නිර්මාණය කල හැක.

▪️ එක ගිණුමක් රු.1000-1500 අතර මුදලකට අලෙවි කල හැක. ගිණුම් 100ක් යනු රු.100,000කි.

▪️ Retailer හට ඇප් එක සමඟ සිම්පත්ද නොමිළයේ ලබාදිය හැක. ඒ හරහා ඔබටද ඔවුන්ටද අමතර මුදලක් උපයාගත හැක.

▪️ කිහිප දෙනෙක්ට රැකියා අවස්ථා ලබාදිය හැක.

▪️ සිම්පත් 1000යි. පළමු වර සිම් 100ක් හෝ ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ලබාගත හැක. ඉන්පසුව අලෙවිය මත Unlimited SIM නොමිළයේ හිමිවේ.

▪️ සෑම සිම්පතකටම රීලෝඩ් හිමිවේ. ඉහත සිම් ප්‍රතිලාභ ලැයිස්තුව බලන්න.

▪️ රු.100 – රු.400 අතර මුදලකට අලෙවි කල හැක.

▪️ සිම් 1000න් ඔබට අවම ලාභය රු.100,000 – උපරිම ලාභය රු.400,000ක් ලබාගත හැක.

▪️ රීලෝඩ් හරහා අලෙවිය මත දිනකට රු.700ක පමණ ආදායමක් ලබාගත හැක.

▪️ සිම්පත් අලෙවිය පිළිබඳව ලංකාවේ පළමු පුහුණු වැඩමුළුව නොමිළයේ

▪️ රීලෝඩ් ඇප් අලෙවිය පිළිබඳව ලංකාවේ පළමු පුහුණු වැඩමුළුව නොමිළයේ

???? ඉහත සෑම පැකේජයකටම පළමු මිළදී ගැනිමේදී තැපැල් හෝ කුරියර් ගාස්තුවක් අය නොවේ. දෙවෙනි මිළදී ගැනීමේදී පැකේජ් ගාස්තුවක් අය නොවේ. නමුත් රු.80 – රු.400 කුරියර් ගාස්තුවක් අයවේ. බර අනුව එය වෙනස් වේ.

???? මුදල් ගෙවූ අයට ඔක්තෝම්බර් 8න් පසුව සිම්පත් එවනු ලැබේ. රු.500 පැකේජ් Speed Post හරහාද, ඊට වැඩි පැකේජ් කුරියර් සේවාවක් හරහාද එවනු ලැබේ. පුහුණු වැඩමුළුව නිර්මාණය කරන තුරු කරුණාකර රැඳී සිටින්න.

▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪▪️▪️▪️▪️▪️

සම්බන්ධ වෙන්න කැමතිද?

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න 0701 10 10 10

???? ගාස්තුව ගෙවන්න :

Commercial Bank

A/C Holder Name : Tech Labs

Account No : 8009721391

Branch : Warakapola

Sampath Bank

A/C Holder Name : Tech Labs

Account No : 120514023083

Branch : Warakapola

රිසිට්පත, ඔබට අවශ්‍ය පැකේජය සහ දුරකතන අංකය කමෙන්ට් කරන්න.

ප්‍රමාද වෙන්න එපා අදම සම්බන්ධ වෙන්න….

CharityShop Team

#2021ඔක්තෝම්බර්5

 

රු.5,000/=ක් ආයෝජනය කරන්න ~ 15%ක ලාභයක් ගන්න

රු.5,000/=ක් ආයෝජනය කරන්න ~ 15%ක ලාභයක් ගන්න

⏰ කාලය දින – 5

???? ලාභය – 15%

ආයෝජනය කරන රු.5,000ද නැවත ලබාගත හැක.

අවම ආයෝජනය රු.1,000/=

මේ සඳහා ඔබට අවශ්‍ය දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා.

▪️ ඔබ කමියුනිකේශන් එකක් කරන අයෙක් හෝ රීලෝඩ් ඇප් එකක් හරහා පාරිභෝගිකයන්ට (ගමේ අයට/මිතුරන්ට) රීලෝඩ් සේවාව ලබාදෙන අයෙක් විය යුතුය.

▪️ ඔබට ඩයලොග් සිම් එකක් තිබිය යුතුය

▪️ MyDialog ඇප් එක තිබිය යුතුය

▪️ ඔබට වැඩි ඩයලොග් පාරිභෝගිකයන් පිරිසක් සිටිනවානම් ආයෝජනය කල මුදල ඉක්මනින්ම නැවත ලබාගත හැක.

ලංකාවේ රීලෝඩ් ඇප් 20 වඩා තියේ. බොහොමයක් ඒවායේ පෙර ගෙවුම් වලට කොමිස් එක ලැබෙන්නේ 2%යි.

අපි ඔබට උපක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම්. හැමදාටම නෙමේ. ජූලි 31 වෙනකම් පමණයි.

▪️හිතන්න ඔබ ඔබගේ රීලෝඩ් ඇප් එකෙන් රු.1000ක රීලෝඩ් එකක් දානවා කියලා. ඔබට ලැබෙන කොමිස් මුදල රු.20යි.

▪️ ඔබ 100 රීලෝඩ් 10ක් දැම්මොත් ඔබට රු. 2 බැගින් රු.20ක් ලැබෙනවා.

අපි මේ කියලා දෙන උපක්‍රමය භාවිතා කරන්න. ඔබට ලොකු ලාභයක් ගන්න පුළුවන්.

රු.1,000 අඩු රීලෝඩ් සඳහා පමණක් මේ උපක්‍රමය භාවිතා කරන්න.

1️⃣ පහත ලින්ක් එකෙන් UPay App එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න : https://referral.upay.lk/NdJFqvDNFhb

2️⃣ විනාඩි 5න් ගිණුමක් නිර්මාණය කරගන්න.

3️⃣ ඔබේ SMS Alert එන (OTP) ඕනෑම ගිණුමක්  හෝ ක්‍රෙඩිට්/ඩෙබිට් කාඩ්පතක් හෝ සියල්ල මේ ඇප් එකට Link කරගන්න. බයවෙන්න දෙයක් නෑ Upay කියන්නේ SDB Bank එකේ ඇප් එකක්.

4️⃣ දැන් ඔබේ ඩයලොග් අංකයට රු.1,000ක රීලෝඩ් එකක් දාගන්න.

???? ක්ෂණිකව ඔබට රු.150ක කොමිස් මුදලක් හිමිවෙනවා.

මේ අකාරයට දෙවෙනි දවසෙත් ඔබේ ඩයලොග් අංකයට රු.1,000ක රීලොඩ් එකක් දාගන්න. නැවතත් ඔබට රු.150ක් ලැබේවි. මතක තියාගන්න දිනකට එක් වරක් පමණයි. මේ ආකාරයට දින 5ක් ඔබ රු.1000 බැගින් ඔබේම අංකයට රීලෝඩ් කරගතහොත් ඔබට රු.750ක් ලැබේවි. රු.5000ද ඔබේ පාරිභෝගිකයන්ට රීලෝඩ් දමා ඔවුන් දෙන මුදලෙන් නැවත ලබාගත හැක.

???? තණ්හාවට, කම්මැලිකමට එකපාර රු.5000ම රීලෝඩ් කරගත හොත් ඔබට ලැබෙන්නේ රු.150කි.

දැන් කියලා දෙන්නම් ඒ මුදල් වලින් අනික් අයට රීලෝඩ් දාන ක්‍රමය…

5️⃣ පහත පෝස්ට් එකේ උපදෙස් පරිදි Dialog Share Credit සේවාව සක්‍රීය කරගෙන ඔබගෙන් රීලෝඩ් දාගන්න එන අයට ඒ හරහා අවශ්‍ය මුදල ශෙයාර් කරන්න.

 https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/353985249570591/

එපමණයි !

දැක්කනේ රු.5,000ක් ආයෝජනය කලා. රු.5,750ක් පහසුවෙන්ම උපය ගත්තා.

❎ ඔබ My Dialog App එක හරහා මෙම සේවාව භාවිතා කිරීමේදී සේවා ගාස්තුවක් අය නොවේ. නමුත් SMS හරහා රුපියල් 1ක් අයවේ. එම නිසා ඇප් එකම භාවිතා කරන්න. තමන්ටම රීලෝඩ් එක දාගන්න කලින් ඔබගේ Share Credit සේවාව සක්‍රියද, නොඑසේනම් එය සක්‍රීය කිරීමට ඔබට හැකියාවක් තිබේද කියා සොයා බලන්න.

???? රීලෝඩ් එක රු.1,000ට වැඩිනම් UPay App එකෙන්ම රීලෝඩ් එක දාන්න. එවිට ක්ෂණිකව රු.150ක් ලැබේවි.

❎ මෙය මොබිටෙල් සඳහා භාවිතා කල නොහැක. මන්ද මොබිටෙල් වල Credit Share සඳහා රු.3ක් සහ බදු අයවේ. මොබිටෙල් වලට හෝ වෙනත් ආයතන වලට ඔබේ ඇප් එකෙන් 4%-6% දක්වා කොමිස් ලැබෙන නිසා රු.1,000ට අඩු රීලෝඩ් ඔබේ ඇප් එකෙන්ම දාන්න. නමුත් රීලෝඩ් එක රු.1,000 වැඩිනම් UPay හරහා ගෙවා රු.150 වාසිය ලබාගන්න නුවණක්කාර වෙන්න..

වෙනත් සිම් වලින් මුදල් හුවමාරු කරන ආකාරය දැනගන්න මේ පෝස්ට් එක කියවන්න. නමුත් සේවා ගාස්තු පිලිබඳව සොයා බලන්න : https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/356376519331464/

CharityShop Team

#2021ජූලි26

 

 

ආයෝජනය කර දිනපතා ආදායම් උපයමු

ආයෝජනය කර දිනපතා ආදායම් උපයමු

Adclick නෑ, වීඩියෝ බැලිලි නෑ. දිනකට වරක් වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශ වීම ප්‍රමාණවත්.

❎ අවධානම දැනගෙන ආයෝජනය කල යුතුය.

???? දිනපතා ඔබ ආයෝජනය කල මුදලෙන් 5%ක් ඔබේ ගිණුමට Withdraw කරන්න පුළුවන්.

???? අවම ආයෝජනය – රු.700

???? දිනකට Withdraw කල හැකි මුදල – රු.35

???? ආයෝජනය කල මුදල ලැබෙන දිනය – දින 20කින්

???? 20වන දිනයෙන් පසු ඔබට ලාභය හිමිවේ.

???? ආයෝජනය කල මුදල නැවත නොලැබෙනු ඇත.

???? ඒ වෙනුවට දිනපතා ලාභය Withdraw කරන්න.

✅රු.1000ක් ආයෝජනය කලහොත් දින 30කින් ඔබට රු.1,500ක් හිමිවේ.

✅ රු.10,000ක් ආයෝජනය කලහොත් දින 30කින් ඔබට රු.15,000ක් හිමිවේ.

❎ අවධානම දැනගෙන ආයෝජනය කල යුතුය.

හැකියාවෙන් මුදල් සෙවීමට අකමැති, ආයෝජනයට උනන්දු අයට තෙවන පාර්ශවීය ක්‍රමයකින් ලබාදෙන සේවාවකි.

පුහුණුව ලබාදිම අප විසින් සිදුකරනු ලැබේ. සේවා ගාස්තු අය කිරීමක් නැත. සාමාජික නොවන කෙනෙක්ටද සම්බන්ධ විය හැක.

වැඩි විස්තර දැනගන්න 0701 10 10 10 අංකයට කතා කරන්න. මුල සිට හැමදේම කියලා දෙන්නම්.

✅ සියලුම ක්‍රියාකාරකම් සම්පූර්ණ කල, KYC සම්පූර්ණ කල, මෙතෙක් පලකල සියලුම පෝස්ට් වලට ලයික් කල, අදහස් ප්‍රකාශ කල සාමාජිකයින්ට පමණක් ආයෝජනයට 0% පොළියට ණය ලබාදෙනු ලැබේ.

❎ කමෙන්ට්, මැසේජ් හෝ පෝස්ට් හරහා තොරතුරු ලබාදෙනු නොලැබේ.

CharityShop Team

#2021April30

 

ආයෝජනයට කැමති අය කියවන්න… (සාමාජික ගාස්තුව ගෙවූ නොගෙවූ ඕනෑම අයෙක්ට)

ආයෝජනයට කැමති අය කියවන්න… (සාමාජික ගාස්තුව ගෙවූ නොගෙවූ ඕනෑම අයෙක්ට)

දාන ගාන ඩබල් කරගන්න කැමතිද?
අප තවමත් මෙය සැලසුම් කරමින් පවතින අදහසකි. කිසිම දෙයක් ෆයිනල් කර නොමැත. වඩා හොඳ සේවාවක් ලබාදීමට ඔබේ අදහස් ලබාදෙන්න.
අප ඉදිරියේදි ඔබට “ඇඩ් පැකේජ්” හඳුන්වාදීමට බලාපොරොත්තු වේ.
ඔබට රු.250, 500, 1000, 2500, 5000 ආදී ලෙස පැකේජ් මිළදී ගත හැක. ඔබට කරන්න තිබෙන්නේ අපි ඔබට ලබාදෙන…
1️⃣වෙළඳ දැන්වීම් විවිධ ගෲප් වලට ශෙයාර් කිරීම
2️⃣ වීඩියෝ නැරඹීම
3️⃣ කමෙන්ට් කිරීම
4️⃣ ලයික් දැමීම වැනි ක්රියාකාරකම් වේ.
පැකේජ් එකක් මාස 6ක් වලංගු වේ. එම කාලය අවසානයේ ඔබ ආයෝජනය කල මුදල වගේ දෙගුණයක් සහ ඔබගේ ශෙයාර් කිරීම හරහා ආයතනයට ලැබෙන ලාභයෙන් ලියාපදිංචි සඳහා 10%ක්ද, ව්යාපාර සඳහා 25%ක්ද හිමිවේ.
සාමාන්යයෙන් රු.1,000ක පැකේජයක් මිළදී ගන්නා කෙනෙක්ට මාස 6 අවසානයේ රු.2,000 + 50$ + රු.50,000කට ආසන්න ලාභයක් ලැබිය හැක.
මෙය දියුණු කරන්න ඔබේ අදහස් ලබාදෙන්න…
ඔබ ආයෝජනය කරන්න කැමතිනම් ඔබට හැකි උපරිම මුදල කමෙන්ට් කරන්න.
සැයු. : ඡායාරූපය ප්රවර්ධනය සඳහා යොදාගෙන ඇත.
Charityshop Team
සාමාජිකයෙක් වෙනුවෙන් Invest කරන්න | Hire a Member (නිදාගෙන සිටියත් ඔබට මුදල් ලැබෙන ක්‍රමයක්)

සාමාජිකයෙක් වෙනුවෙන් Invest කරන්න | Hire a Member (නිදාගෙන සිටියත් ඔබට මුදල් ලැබෙන ක්‍රමයක්)

ගොඩක් අය කම්මැලියි පෝස්ට් කියවන්න, දීලා තියෙන ක්රියාකාරකම් කරන්න. හැමෝටම ඕන නිකන් ඉඳලා සල්ලි ලැබෙන්න. වෙන අය මහන්සි වෙනකොට සල්ලි ලැබෙන්න….
වෙනත් ආයතන වල වෙන අය මහන්සි වෙනකොට සල්ලි ලැබෙන්නේ පිරමීඩ ආකාරයට. නමුත් අපි ඒ වගේ දේවල් වලට අනුබල දෙන්නේ නැති නිසා අපි වෙනත් ක්රමයක් නිර්මාණය කලා.
ගොඩක් අය ඉන්නවා හැකියාව තියේ. පෝස්ට් කියවනවා. නමුත් සාමාජික ගාස්තුව ගෙවන්න හැකියාවක් නැහැ. ගාස්තුව ගෙවන්න පුලුවන් අය මහන්සි වෙලා මුදල් හොයන්න කම්මැලියි. ඉතිං ඔය කාරණා දෙක එකතු කරලා තමයි මේ ක්රමය නිර්මාණය කලේ.
1️⃣ මුදල් තිබෙන ඕනෑම කෙනෙක්ට පුලුවන් වෙනත් සාමාජිකයෙක්ගේ සාමාජික ගාස්තුව ගෙවන්න.
2️⃣ ඉන්පසු ඒ පුද්ගලයාට ස්ථීර සාමාජිකත්වය ලැබෙනවා.
3️⃣ ඔවුන්ට සාමාන්ය පරිදි ගෲප් එකේ ඕනෑම ක්රියාකාරකමක් හරහා මුදල් සොයන්න පුලුවන්
4️⃣ ගෙවීම් කරන්නේ සාමාජික ගාස්තුව ගෙවූ පුද්ගලයාට 70%ක් සහ සාමාජිකත්වය ලැබූ පුද්ගලයාට 30%ක් ලෙස.
5️⃣ ලැබෙන 30% ආදායමෙන් සාමාජික ගාස්තුව ගෙවා ඔවුන්ට පුලුවන් Hire එකට ගත් පුද්ගලයාගෙන් නිදහස් වෙන්න. ඉන්පසු 100% ආදායම ඔහුටම හිමිවෙනවා.
????‍????‍????‍???? තව කෙනෙක්ව Hire එකට ගන්න කැමති කෙනෙක් කුමක්ද කරන්න ඕන?
1️⃣ ඔබ කී දෙනෙක්ව Hire කරන්න කැමතිද කියලා කමෙන්ට් කරන්න. ඔබ 5 දෙනෙක් Hire කරනවානම් ඒ වෙනුවෙන් රු.5,000ක් ගෙවන්න ඕන.
2️⃣ ඉන්පසු ඔබේ කමෙන්ට් එකට, සම්බන්ධ වෙන්න කැමති, මේ වෙලාවේ සාමාජික ගාස්තුව ගෙවාගන්න බැරි ඕනෑම කෙනෙක්ට කමෙන්ට් කරන්න පුලුවන්. හැබැයි හොඳ දක්ෂ අය පමණක් මෙයට ඉදිරිපත් වෙන්න. නැත්නම් ඔබ වෙනුවෙන් කිසිම අයෙක් මුදල් ආයෝජනය නොකරාවි.
3️⃣ ඔහුව/ඇයව තෝරාගැනීමට ප්රථම සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට යොමුකර ඔබටම තෝරාගත හැකියි. වගකීම ඔබ සතුය. හොඳට සොයා බලන්න එම පුද්ගලයා ඇත්තටම වැඩ කරන්න කැමති, මහන්සි වෙන්න කැමති කෙනෙක්ද කියලා.
4️⃣ ඔහුව / ඇයව Personal Chat ඔස්සේ පුහුණු කිරීම ඔබට සිදුකල හැකිය.
???? සාමාජික ගාස්තුව (Invest කල මුදල) නැවත ලබාදෙනවද?
ඔව් ඔබට බයවෙන්න කිසි හේතුවක් නැහැ…
1️⃣ එම පුද්ගලයා දින 45ක් යනතුරුත් කිසිදු ආකාරයකට මුදල් සෙවීමක් සිදු නොකලහොත් ඔබ ගෙවූ සාමාජික ගාස්තුව නැවත ඔබට ගෙවනවා. එම නිසා ඔබට කිසි අවධානමක් නැහැ තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් Invest කරන එක.
2️⃣ ඕනෑම අයෙක්ට Refund ලබාගැනීමට නම් අදාල පුද්ගලයා අපගේ Duplicate Link එක ඔහුගේ සාමාජික අංකය # සමඟ අවම ගෲප් 100ක ශෙයාර් කර තිබිය යුතුය. ප්රොෆයිල් පික්චර් මාරු කර තිබිය යුතුය. දින 45ක් ගත වී තිබිය යුතුය. රුපියලක් හෝ සොයා නොතිබිය යුතුය. Refund Request එක එයට අදාල පෝස්ට් එකේ Public Comment එකකින් Request කල යුතුය. නොඑසේනම් Refund ලබා දෙනු නොලැබේ. එවිට ඔහුගේ ක්රියාකාරකම් නිසා ආයතනයට සිදුවන හානිය අවම වේ. Messenger/Call Request බාරගනු නොලැබේ.
කෙනෙක්ව Hire කල පසු ඔබට පුලුවන් පැත්තකට වෙලා නිදහසේ ඉන්න. ඔබ වෙනුවෙන් එම පුද්ගලයා වැඩ කරාවි… ඔබගේ ගිණුමට මුදල් ලැබේවි.
ඔබත් වෙනත් කෙනෙක් වෙනුවෙන් හෝ කිහිපදෙනෙක් වෙනුවෙන් සාමාජික ගාස්තුව ගෙවන්න කැමතිනම් කමෙන්ට් කරන්න.
ඔබත් වෙනත් කෙනෙක් යටතේ වැඩ කරන්න කැමතිනම් අදාල පුද්ගලයාගේ කමෙන්ට් එකට Reply කමෙන්ට් කරන්න.
Charityshop Team
ඔෆිස් එකේ යාලුවන්ගේ ෆෝන් වලට රීලෝඩ් දාලා පුංචි ගාණක් අතට එනවට කැමතිද?

ඔෆිස් එකේ යාලුවන්ගේ ෆෝන් වලට රීලෝඩ් දාලා පුංචි ගාණක් අතට එනවට කැමතිද?

Referral නැහැ.
පිරමීඩ ක්රමයට කෝටි ගණන් සල්ලි නම් හම්බවෙන්නේ නැහැ.
පුංචි ගාණක් අතට එනවා.
✔️ හෙමින් ගමනක් යන අයට හොඳයි…
ගෙවිය හැකි ආයතන :
Prepaid : Dialog, Mobitel, Hutch, Etisalat, Airtel, Dialog TV
Postpaid : Dialog, Dialog TV, Dialog 4G, Dialog CDMA, Hutch
Mobile Wallet : eZCash, mCash
Utility Bill Payments : CEB, Water, SLT, Lankabell, LECO, TV Lanka
ආයෝජනය රු.2,500 (ඔබට පහත දේවල් හිමිවනු ඇත)
1️⃣ රීලෝඩ් ඇප් එක
2️⃣ Silver Level 2 සාමාජිකත්වය නොමිළයේ (සාමාජික ගාස්තුව රු.2,500 ගෙවීමට අවශ්ය නැත)
3️⃣ රු.100ක රීලෝඩ් එකක් සමඟින් ඇප් එක හිමිවේ.
4️⃣ CDC 2,500ක් (අපගේ eCommerce DiscountStore එක ආරම්භ කල පසු වවුචර් එකක් ලෙස Redeem කල හැක)
5️⃣ අපගේ eMoney Course එකට නොමිළයේ සම්බන්ධ විය හැක. (රු.2,500ක් ගෙවීමට අවශ්ය නැත)
6️⃣ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මුදල් සොයන ක්රම ඇතුලත් eBook 25 (රු.3,000)
ඔබට රු.10,600ක වාසියක්….
සාමාජික ගාස්තුව ගෙවූ අයට විශේෂ වට්ටම්. ඔබේ නව සාමාජික අංකය සහ දුරකථන අංකය කමෙන්ට් කරන්න.
සාමාජික ගාස්තුව නොගෙවූ, මෙය රු.2,500ක් දී මිළදී ගන්න කැමති අය Like ලෙස කමෙන්ට් කරන්න.
සැ.යු : ඔබ Referral එක්ක සල්ලි හොයන ඇප් එකක් හරහා රීලොඩ් කරන්න කැමතිනම් Referral ලෙස කමෙන්ට් කරන්න. මමත් පෞද්ගලික සම්බන්ධ වී සිටින, මුදල් උපයන වෙනත් වැඩසටහනකට ඔබව යොමු කරන්නම්. ඔවුන්ගේ ප්රචාරක කටයුතු අනුව නම් ඔබට ලක්ෂ කෝටි ගණනක් සෙවිය හැක. (මම එසේ සොයා නැති බව කරුණාවෙන් සළකන්න)
App එක සඳහා ගෙවීම් කරන්නේ කෙසේද? :
සාමාජික ගාස්තුව ගෙවූ අයෙක්නම් : රු.1,500 + ඔබට අවශ්ය පළමු රීලෝඩ් මුදල
සාමාජික ගාස්තුව නොගෙවූ අයෙක්නම් : රු.2,500 + ඔබට අවශ්ය පළමු රීලෝඩ් මුදල
තැන්පත් කර රිසිට් පත කමෙන්ට් කරන්න.
බැංකු තැන්පතු හරහා ගෙවන්න :
සම්පත් බැංකුව
ගිණුමේ නම : Tech Labs
ගිණුම් අංකය : 120514023083
ශාඛාව : Warakapola
කොමර්ෂල් බැංකුව
ගිණුමේ නම : Tech Labs
ගිණුම් අංකය : 8009721391
ශාඛාව : Warakapola
ඕනෑම දවසක රාත්රී 10 වන තෙක් Cargills Foodcity හරහා අපගේ Cargills Bank ගිණුමට තැන්පත් කරන්න
ගිණුමේ නම : Danesh Edirisooriya
ගිණුම් අංකය : 009107001513
ශාඛාව : Kurunegala
eZCash හරහා මුදල් එවන්න :
eZCash App එකට ලොග් වෙන්න.
Pay Merchant තෝරන්න
Merchant Name : TLABS (අකුරු නිවැරදිව ටයිප් කරන්න)
Amount : Rs.1500
Pay ඔබන්න.
FriMi හරහා මුදල් එවන්න : 0773366488
mCash හරහා මුදල් එවන්න : 0701401010
Western Union / Moneygram හරහා ගෙවන්න : Name : B. Danesh Maduranga Edirisooriya
NIC : 198617103806
Address : Koskolawatta, Hunuwala, Thulhiriya
Phone : 0773366488
Purpose : Family Maintanance
Charityshop Team