තරඟ අංක 1, 2 සහ 3 එකම තැනින්

by | Jul 5, 2021 | තරඟ | 0 comments

තරඟ අංක 1, 2 සහ 3 එකම තැනින්

තෑගි දිනන්න දැන්ම සම්බන්ධ වෙන්න…

ජූලි 03 තරඟය :

තරඟ අංක 01 : https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/342139490755167/

තරඟ අංක 02 : https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/342369874065462/

ජූලි 04 තරඟය :

තරඟ අංක 03 :

https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/342884247347358/

CharityShop Team

#2021ජූලි5

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments