පිළිතුරු සොයන්න ~ තෑගි දිනන්න (සියලුම ප්‍රශ්න එකම තැනකින්)

by | Jul 7, 2021 | තරඟ | 0 comments

පිළිතුරු සොයන්න ~ තෑගි දිනන්න (සියලුම ප්‍රශ්න එකම තැනකින්)

ප්‍රශ්න සියල්ල මේ පෝස්ට් එකේ සඳහන්. පිළිතුරු සියල්ල පිළිවෙලට ටයිප් කරගෙන තියාගන්න.

තරඟ නීතී :

✅ පිළිතුරු වෙනත් අයෙක්ගෙන් කොපි කිරීම සපුරා තහනම්.

✅ බොහොමයක් අය තවමත් ප්‍රශ්න 2කටවත් පිළිතුරු සොයාගෙන නැහැ. ඉතිං වැඩි පිරිසකගේ ඉල්ලීම මත පිළිතුරු සොයන්න තව 1 දිනක් ලබාදෙනවා.

✅ ජූලි 8 දහවල් 12ට අපි ඔබට පිළිතුරු එවීමට වෙනමම ෆෝම් එකක් ලබාදෙන්නම්. බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින්න….

ජූලි 03 තරඟය :

තරඟ අංක 01 : https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/342139490755167/

තරඟ අංක 02 : https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/342369874065462/

ජූලි 04 තරඟය :

තරඟ අංක 03 :

https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/342884247347358/

ජූලි 05 තරඟය :

තරඟ අංක 04 :

https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/343654840603632/

ජූලි 06 තරඟය :

තරඟ අංක 05 :

https://m.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/343993013903148/

CharityShop Team

#2021ජූලි7

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments