වෙබ් අඩවිය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර ජයග්‍රහණය කල සාමාජිකයෝ

by | Mar 25, 2021 | තරඟ | 0 comments

වෙබ් අඩවිය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර ජයග්‍රහණය කල සාමාජිකයෝ

වෙබ් අඩවිය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර ජයග්‍රහණය කල සාමාජිකයෝ – මාර්තු 25 | Congratulations

1️⃣ FBEX0278

2️⃣ LN0477
3️⃣ LNEX0321

4️⃣ LNEX0001
5️⃣ JNEX0150
6️⃣ TLEX0071
7️⃣ LN0419
8️⃣ FBEX0199
9️⃣ FBEX0079

තරඟය : පැයෙන් පැයට එවන අංක සියල්ල එකතු කර අදාල දුරකථන අංකය නිර්මාණය කර මුලින්ම එම අංකයට SMS එකක් එවන 10 දෙනා ජයග්‍රාහකයින් වේ.

ත්‍යාගය :
සාමාජික ගාස්තුව ගෙවූ අයෙක්නම් CDC 100ක්ද, ගාස්තුව නොගෙවූ අයෙක්නම් සාමාජික ගාස්තුව 50%ක්ද අඩුවේ.

ඔබ ජයග්‍රාහකයෙක්නම් ඔබගේ සාමාජික අංකය සහ ඡායාරූපයක් කමෙන්ට් කරන්න.
ඔබට අවශ්‍ය CDCද, සාමාජික ගාස්තුව අඩුවීමද යන්නත් කමෙන්ට් කරන්න.

CharityShop Team

#2021මාර්තු25

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments