සතිපතා රුපියල් 25,000 Cargills Vouchers දිනාගන්න

by | Sep 2, 2022 | Bid2win, Cargills bank, Cargills FoodCity, Daily Offers | 1 comment

සතිපතා රුපියල් 25,000 Cargills Vouchers දිනාගන්න

Bid2win වෙතින් සතිපතා රුපියල් 25,000 Cargills Vouchers දිනාගන්න.

BW ලෙස type කර 3947ට SMS කර හෝ
https://bit.ly/3E1BIMV වෙත පිවිසෙන්න.

ඔබට දිනකට රු5ක් සහ බදු අයවේ.
කොන්දේසි අදාලවේ – https://bit.ly/3CmFeBJ.

මෙම සේවාවේ හිමිකාරිත්වය හා කලමණාකාරිත්වය zMessnger Pvt Ltd ආයතනය සතුවේ.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Kumara Karunasena
2 months ago

Great