විශේෂ නිවේදනයයි !

by | Apr 3, 2021 | නොමිළයේ ආදායම් උපයන ක්‍රම | 0 comments

විශේෂ නිවේදනයයි !

ඔබගේ සාමාජික ගාස්තුව ගෙවන්න නොහැකි මිතුරන්ව මෙයට එකතු කරන්න…

අපගේ Target එක : ගාස්තුව ගෙවිය නොහැකි සාමාජිකයින් 1,000

Level 01 ක්‍රියාකාරකම් ආරම්භ කරන සීමාව : සාමාජිකයින් 100 සම්බන්ධ වූ පසු

Level 02 ක්‍රියාකාරකම් ආරම්භ කරන සීමාව : සාමාජිකයින් 500 සම්බන්ධ වූ පසු

වැඩි විස්තර : https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/285441689758281/

CharityShop Team

#2021April3

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments