සාමාජික ගාස්තුව ගෙවන්න මුදල් නැතිද?

by | Apr 3, 2021 | නොමිළයේ ආදායම් උපයන ක්‍රම | 0 comments

සාමාජික ගාස්තුව ගෙවන්න මුදල් නැතිද?

එහෙනම් මේ හරහා ලියාපදිංචි වෙන්න, ඔබට නොමිළයේ සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් :

https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/285237766445340/

CharityShop Team

#2021April3

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments