ඔබට කිසිම හැකියාවක් නැතිද?ඒත් අමතර ආදායමක් උපයන්න ක්‍රමයක් බලාපොරොත්තු වෙනවාද?

by | Mar 17, 2021 | මුදල් ලැබෙන ක්‍රම | 0 comments

ඔබට කිසිම හැකියාවක් නැතිද?ඒත් අමතර ආදායමක් උපයන්න ක්‍රමයක් බලාපොරොත්තු වෙනවාද?

දුක්වෙන්න එපා, Charityshop අපි ඔබ වෙනුවෙන් ඉන්නවා.

Charityshop Reselling 4 in 1

දිනකට රු.1,000 – 2,000ක් වුවත් පහසුවෙන් උපයන්න…

අපගේ Reselling සේවාව හරහා ඔබට පහසු ක්‍රමයක් තෝරාගෙන මුදල් උපයන්න :

1️⃣ ඔබගේ Referral Link එක ශෙයාර් කර Resell කරන්න නිශ්පාදන ලබාදෙන මිතුරෙක් හඳුන්වාදෙන්න – ගෙවීම 1$ (රු.200)

2️⃣ ඔබගේ Referral Link එක ශෙයාර් කර විවිධ නිශ්පාදන Resell කරන්න කැමති මිතුරන් සොයන්න – ගෙවීම රු.50

වැඩි විස්තර : https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/274815850820865/

3️⃣ ඔබගේ නිශ්පාදන හා සේවා අප හරහා Resell කරන්න – ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු.1,000

වැඩි විස්තර : https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/274784140824036/

4️⃣ අපගේ Reselling සඳහා නිශ්පාදන ලබාදෙන ආයතන වල නිශ්පාදන Resell කර අමතර ආදායමක් උපයන්න – Resell බලපත්‍රය ලබාගැනීමට යන වියදම – රු.250

වැඩි විස්තර : https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/274796997489417/

☘️ ඔබ දැනට අපත් සමඟ සම්බන්ධ වී සිටින Resell සඳහා නිශ්පාදන ලබාදෙන ආයතනයක කෙනෙක්නම් හෝ Reselling හරහා ආදායම් උපයන කෙනෙක්නම් Charityshop නිසා ඔබගේ ව්‍යාපාර වල සිදුවූ දියුණුව සහ ඔබගේ ආදයම් ඉපයීම ගැන අනෙක් අයට දැනගැනීමට කමෙන්ට් එකක් යොදන්න.

Charityshop Team

2021මාර්තු17

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments