ජී මේල් ගිණුම් හදලා මුදල් සොයමුද? (GMail Account Creation) | සාමාජික ගාස්තුව ගෙවූ අයට පමණයි

by | Jan 31, 2021 | මුදල් ලැබෙන ක්‍රම | 0 comments

ජී මේල් ගිණුම් හදලා මුදල් සොයමුද? (GMail Account Creation) | සාමාජික ගාස්තුව ගෙවූ අයට පමණයි
විවිධ ආයතන වල ඉල්ලිම් සඳහා අපට
ජීමේල් ගිණුම් අවශ්ය වෙනවා. ඔබට පුලුවන්
නිදහස් වෙලාවට ගිණුම් නිර්මාණය කරලා
අමතර ආදායමක් උපයන්න…
යම් ආයතනයකින් ඉල්ලීමක් ආවොත් අපට පුලුවන් ඔබට ඒ අවස්ථාව ලබාදෙන්න.
මේ සඳහා තාක්ෂණික දැනුම ඇති, සාමාජික ගාස්තුව ගෙවූ අය කමෙන්ට් කරන්න…
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments