දිනපතා උපයන්න… සතිපතා Withdraw කරන්න

by | Jan 1, 2021 | මුදල් ලැබෙන ක්‍රම | 0 comments

දිනපතා උපයන්න… සතිපතා Withdraw කරන්න
දිනපතා පැය 2ක් මේ වෙනුවෙන් වෙන් කරන්න…
ඔබගේ Level එක අනුව පැය 2ට රු.625 සිට රු.1250ක් දක්වා ඉපයිය හැක.
ඉක්මනින්ම ඔබේ සාමාජිකත්වය ලබාගන්න…
අවශ්යනම් සාමාජික ගාස්තුව ගෙවා ස්ථිර සාමාජිකත්වය ලබාගෙන වැඩියෙන් උපයන්න…
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments