තැපැල් කාර්යාලය හරහා සාමාජික ගාස්තුව ගෙවන්න (PMT – Postal Money Transfer)

by | Mar 18, 2021 | ලියාපදිංචි වීම | 0 comments

තැපැල් කාර්යාලය හරහා සාමාජික ගාස්තුව ගෙවන්න (PMT – Postal Money Transfer)
බැංකු හොය හොයා ටවුන් ගිය කාලේ ඉවරයි. ගමේ තියෙන තැපැල් කාර්යාලයෙන් ඔබට සාමාජික ගාස්තුව ගෙවීමේ හැකියාව තිබෙනවා.
1️⃣ තැපැල් කාර්යාලයට යන්න
2️⃣ PMT හරහා මුදල් යවන්න අවශ්ය බව පවසන්න.
මුදල් ලබන්නාගේ නම : බී. ධනේෂ් මධුරංග එදිරිසූරිය
හැඳුනුම්පත් අංකය : 198617103806
දුරකථන අංකය : 0701101010
3️⃣ පහත ලින්ක් එක ක්ලික් කර තැපැල් කාර්යාලයෙන් ලබාදුන් PMT අංකය එවන්න.
WhatsApp හරහා පහත ලින්ක් එක විවෘත වේ : https://wa.link/melv9j
මෙම සේවාව පිළිබඳව ඔබේ අදහස කමෙන්ට් කරන්න.
TechLabs Innovative Solutions International (Pvt) Ltd
Logo used for promotional purposes only !
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments