සාමාජික ගාස්තුව ගෙවන ආකාරය

by | Jan 11, 2021 | ලියාපදිංචි වීම | 0 comments

සාමාජික ගාස්තුව ගෙවන ආකාරය

බැංකු තැන්පතු හරහා ගෙවන්න :

සම්පත් බැංකුව
ගිණුමේ නම : Tech Labs
ගිණුම් අංකය : 120514023083
ශාඛාව : Warakapola

කොමර්ෂල් බැංකුව
ගිණුමේ නම : Tech Labs
ගිණුම් අංකය : 8009721391
ශාඛාව : Warakapola

Cargills Foodcity හරහා තැන්පත් කරන්න
ගිණුමේ නම : Danesh Edirisooriya
ගිණුම් අංකය : 009107001513
ශාඛාව : Kurunegala

eZCash හරහා මුදල් එවන්න :
eZCash App එකට ලොග් වෙන්න.
Pay Merchant තෝරන්න
Merchant Name : TLABS (අකුරු නිවැරදිව ටයිප් කරන්න)
Amount : Rs.1000
Pay ඔබන්න.

FriMi හරහා මුදල් එවන්න : 0773366488
mCash හරහා මුදල් එවන්න : 0701401010

Western Union / Moneygram හරහා ගෙවන්න : Name : B. Danesh Maduranga Edirisooriya
NIC : 198617103806
Address : Koskolawatta, Hunuwala, Thulhiriya
Phone : 0773366488
Purpose : Family Maintanance

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments