පොල්කටු වලින් ලක්ෂ ගණන් උපයන්නේ කොහොමද ?

by | Aug 26, 2021 | ආදායම් උපයන ක්‍රම | 0 comments

පොල්කටු වලින් ලක්ෂ ගණන් උපයන්නේ කොහොමද ?

1️⃣ පොල්කටු වලින් ආදායම් උපයන ආකාරය :

https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/376471753988607/

2️⃣ පොල්කටු අලෙවිකර ඔබට ආදායමක් උපයාගත හැකි ආකාරය සහ කිලෝ ගණනට ගෙවීම් කරන ආකාරය : https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/376500750652374/

3️⃣ අලෙවි කරන්න පොල්කටු නැතිනම් ඒ පිළිබඳව පෝස්ට් ශෙයාර් කර ආදායමක් ලබන ආකාරය : https://www.facebook.com/groups/charityshopteam/permalink/376632357305880/

පළමු ක්‍රමය ඔබට ප්‍රායෝගිකව සිදුකිරීම තරමක් අපහසුය. නමුත් දෙවන හා තෙවන ක්‍රමයෙන් ඔබට මුදල් ඉපයීම කරන්න පුළුවන්.

CharityShop Team

#2021අගෝස්තු26

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments