එකම ෆෝන් එකේ ෆේස්බුක්, මැසෙන්ජර්, WhatsApp ගිණුම් දෙක බැගින් භාවිතා කරන්නේ කොහොමද ?

by | Jan 24, 2021 | උපදෙස් | 0 comments

එකම ෆෝන් එකේ ෆේස්බුක්, මැසෙන්ජර්, WhatsApp ගිණුම් දෙක බැගින් භාවිතා කරන්නේ කොහොමද ?

ස්ක්‍රීන්ශොට් වල ආකාරයට Dual Messenger හදාගන්න. ඉන්පසුව නව ගිණුමක් සාදාගන්න…

කිසිදු අපහසුවකින් තොරව එකම අවස්ථාවේ ගිණුම් දෙකක් භාවිතා කල හැක.

Samsung: Dual Messenger Settings > Advance features > Dual Messenger

Xiaomi (MIUI): Dual apps Settings > Dual Apps

Oppo: Clone Apps Settings > Clone Apps

Vivo: App clone Settings > App clone

Asus: Twin apps Settings > Twin apps

Huawei and Honor: App Twin Settings> App Twin

Charityshop Team

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments