ඔබට මේ රු.1,000 නෝට්ටුව් පෙනෙනවානම් ඔබට හිමි CDC 1,000 දැන්ම ඔබගේ CDC ගිණුමට බැරකරගන්න.

by | Mar 10, 2021 | උපදෙස් | 0 comments

ඔබට මේ රු.1,000 නෝට්ටුව් පෙනෙනවානම් ඔබට හිමි CDC 1,000 දැන්ම ඔබගේ CDC ගිණුමට බැරකරගන්න.
මාර්තු 15 තෙක් පමණයි !
උදව්වක් ලෙස ගෲප් එකට ඔබ නිසා පැමිණි මිතුරන්ව කමෙන්ට් එකකින් මේ පෝස්ට් එකට ටැග් කරන්න.
උපදෙස් සඳහා පහත පෝස්ට් එක කියවන්න :
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments