ඔබ සුරකිමු ලක් දෙරණ ගෲප් එක හරහා අප වෙත පැමිණි සාමාජිකයෙක්ද?

by | Jan 22, 2021 | උපදෙස් | 0 comments

ඔබ සුරකිමු ලක් දෙරණ ගෲප් එක හරහා අප වෙත පැමිණි සාමාජිකයෙක්ද?
ඔබ ලියාපදිංචි වන විට හඳුන්වාදුන් පුද්ගලයා ලෙස JN0015 අංකය යොදන්න. ඒ ගෲප් එක හරහා අපට ලැබෙන සියලුම ආදායම් එහි ඇඩ්ම්න් Malkanthi Kumudu
සහෝදරිය අප පදනමට පරිත්යාග කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.
බොහොමත්ම පිං…
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments