කෙටි කලකින්, අඩු මහන්සියකින් වැඩි ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙන ඕනම දෙයක් වංචාවකි, නීති විරෝධී ක්‍රමයකි.

by | Apr 30, 2021 | උපදෙස් | 0 comments

කෙටි කලකින්, අඩු මහන්සියකින් වැඩි ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙන ඕනම දෙයක් වංචාවකි, නීති විරෝධී ක්‍රමයකි.

කෙටි කලකින්, අඩු මහන්සියකින් වැඩි ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙන ඕනම දෙයක් වංචාවකි, නීති විරෝධී ක්‍රමයකි…

CharityShop Team

#2021April30

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments