නව සාමාජිකයින් ලියාපදිංචිය තාවකාලිකව නවත්වා ඇත

by | Mar 1, 2021 | උපදෙස් | 0 comments

නව සාමාජිකයින් ලියාපදිංචිය තාවකාලිකව නවත්වා ඇත
නැවත ආරම්භ කල පසු දැනුම් දෙන්නම්…
මාර්තු 02 සිට නව සාමාජික ලියාපදිංචි ආරම්භ කරනු ලැබේ. එතෙක් ගෲප් එකේ පෝස්ට් කියවා අවබෝධයක් ලබන්න.
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments