නොමිළයේ ලියාපදිංචි වී මුදල් උපයන්න තිබෙන අවස්ථාව මග හැර ගන්න එපා

by | Dec 18, 2020 | උපදෙස් | 0 comments

නොමිළයේ ලියාපදිංචි වී මුදල් උපයන්න තිබෙන අවස්ථාව මග හැර ගන්න එපා
තවමත් ලියාපදිංචි වී සාමාජික අංකයක් ලබාගෙන නොමැතිද?
ඔබේ ජීවිතයෙන් මිනිත්තු 30ක් වෙන් කර මෙහි ඇති සියලුම පෝස්ට් කියවන්න. ඉන් පසුව ලියාපදිංචි ෆෝර්ම් එක පුරවා ලියාපදිංචි අංකයක් ලබාගන්න. දෙසැම්බර් 31 තෙක් සියලුම උපදෙස් පිළිපැද, අවශ්ය පුහුණුව ලබාගෙන ජනවාරි 01 ආදායම් උපයන්න සූදානම් වන්න.
වැඩි දුරටත්….
ගෲප් එකෙහි පළමු සාමාජිකයින් 500
දෙනා තම සාමාජික ගාස්තුව වන
රු.500ක මුදල ගෙවිය යුතු වන්නේ
පළමු ආදායම (රු.1,000) උපයා එය
ඔබගේ බැංකු ගිණුමට තැන්පත් කල පසුය.
නමුත් ඊට පසු අයට සාමාජික ගාස්තුව
ලෙස ගෙවිය යුතු මුදල වන්නේ රු.3,000කි.
එම නිසා හැකි ඉක්මනින් ලියාපදිංචි වන්න.
ගෲප් එකෙහි දැනට සාමාජිකයින් 500ට
ආසන්න වෙමින් පවතී…
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments