මුදල් හදිසිනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න

by | Mar 4, 2021 | උපදෙස් | 0 comments

මුදල් හදිසිනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න
නොඑසේඑනම් ඔබේ මේ මාසයේ පළමු සති 2හි ආදායම මාර්තු 15 වෙනිදා තැන්පත් කරන්න ආරම්භ කරනවා.
ඔබ හරහා ලියාපදිංචි වන (මුදල් ගෙවා සාමාජිකත්වය ගන්න) ඕනෑම සාමාජිකයෙක් වෙනුවෙන් අප 1$ක් ගෙවනවා.
මිතුරන් 5 – 5$
මිතුරන් 10 – 10$
මිතුරන් 100 – 100$
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments