ඕනෑම Mastercard එකකින් genie හරහා Utility Bill ගෙවන්න, 50% ක rebate එකක් ලබාගන්න

by | Jan 20, 2023 | Locked | 0 comments

ඕනෑම Mastercard එකකින් genie හරහා Utility Bill ගෙවන්න, 50% ක rebate එකක් ලබාගන්න

ඕනෑම Mastercard එකකින් genie හරහා Utility Bill ගෙවන්න, 50% ක rebate එකක් ලබාගන්න. ජල සහ විදුලි බිල්පත් සඳහා වැඩිම Reward එක රු 1,000 /- මෙය 2023 ජනවාරි 31 දක්වා වලංගුවේ. genie අදම Download කරගන්න https://dlg.lk/genie වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න. https://bit.ly/3M9QIgD මේක අමුතුම සංකල්පයක්… අපේ ආයතනයටත් 10 වරකට වඩා මෙය සිදුවුණා. නමුත් අපි…

, ඔබගේ CharityShop Loyalty Coins (CLC) ගිණුමෙන් 50 ගෙවා පොස්ට් එක කියවන්න. ඔබගේ වර්තමාන ගිණුම් ශේෂය 0

 

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments