අපහැදිලි ඕන දෙයක් කමෙන්ට් කරලා අහන්න.

by | Apr 24, 2021 | සාමාජික අදහස් | 0 comments

අපහැදිලි ඕන දෙයක් කමෙන්ට් කරලා අහන්න.

ස’ ෆේල්ද, ඔබ ෆේල්ද කියලා අපිට එතකොට හොයාගන්න පුළුවන්….

CharityShop Team

#2021April24

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments