ඔබේ නව්‍ය අදහසට අපෙන් CDC 2000ක්

by | Jan 6, 2021 | සාමාජික අදහස් | 0 comments

ඔබේ නව්‍ය අදහසට අපෙන් CDC 2000ක්
මෙම වැඩසටහන සාර්ථක කරගැනීමට ඔබේ අදහස් ලබාදෙන්න. වෙනත් නෙට්වර්ක් මාර්කටින් ව්යාපාර වල ඔබ දුටු යහපත්
ඔබට සහ අපගේ ආයතනයේ අනාගතය
වෙනුවෙන් වැදගත් වන අදහස් ලබාදෙන්න…
උදා :
✔ සාමාජිකයින්ට භාණ්ඩ විකුණා අමතර මුදලක් උපයාගන්න අවස්ථාව සලසා දෙන්න
✔️ සාමාජිකයින්ගේ ව්යාපාරික ස්ථාන වල Charityshop වවුචර් විකිණීමට අවස්ථාව සලසා දෙන්න.
✔️ සාමාජිකයින් උපයන පොයින්ට්ස් වලින් භාණ්ඩ මිළදී ගැනීමට අවස්ථාව සලසා දෙන්න.
✔️ සාමාජිකයින්ගේ පොයින්ට්ස් මත ණය හෝ අත්තිකාරම් මුදල් ලබාදෙන්න
✔️ දිස්ත්රික් මට්ටමින් ව්යාපාර ආයතන වෙත ගොස් ඔවුන්ගේ භාණ්ඩ හා සේවා වෙබ් අඩවියේ පළකරන්න
❌ කණ්ඩායම මුදල් උපයන විට කණ්ඩායමේ නායකයාට දිගටම කොමිස් මුදල් ලබාදෙන්න
❌ පිරමීඩ ආකාරයට යටින් යටට සාමාජිකයින් එකතු වෙන විට උඩ සම්බන්ධ කල අයට ගෙවීම් කරන්න.
මේ ආකාරයට ඔබේ ව්යාපාර අදහස හෝ නව අදහස කමෙන්ට් කරන්න….
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments