සාමාජිකයින් අප ගැන දරන අදහස් | Member Reviews

by | Apr 22, 2021 | සාමාජික අදහස් | 0 comments

සාමාජිකයින් අප ගැන දරන අදහස් | Member Reviews

සාමාජිකයින් අප ගැන දරන අදහස්  | Member Reviews (ලෝකයේ හදවතින්ම පළකල සාමාජික අදහස් දහස් ගණනක් ඇති එකම eMoney  ආයතනය CharityShop වේ)

දැන ගියොත් කතරගම නොදැන ගියොත් අතරමග… තමන්ගේ අත්දැකීම් ජීවිතය ඔපමට්ටම් කරවයි. අනුන්ගේ අත්දැකීම් අපිට හරි පාර කියලා දෙයි. අවබෝධයක් නැතුව කිසිම දේකට සම්බන්ධ වීමෙන් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න අමාරුයි. අපේ සාමාජිකයන් අප ආයතනය ගැන දරන අදහස් බලාගෙනම අපත් සමග සම්බන්ධ වෙන්න. කිහිප දෙනෙකුට බොරු අදහස් දෙන්න පුළුවන් වුණත් දහස් ගණනකට බොරු අදහස් දෙන්න බෑනෙ. සම්බන්ධ වීමට පෙර සාමාජික අදහස් කියවා අවබෝධයක් ගන්න.

???? Reviews on Trustpilot Website :

https://www.trustpilot.com/review/mychallenge.work…

???? Reviews on our Wevsite : https://mychallenge.work/reviews/

CharityShop Team

#2021April22

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments