සාමාජිකයින් වෙනුවෙන් ප්‍රතිලාභ ලබාදීම සඳහා පැවැත්වීමට විවිධ තරඟ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න

by | Mar 19, 2021 | සාමාජික අදහස් | 0 comments

සාමාජිකයින් වෙනුවෙන් ප්‍රතිලාභ ලබාදීම සඳහා පැවැත්වීමට විවිධ තරඟ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න
1️⃣ එක සමාන උපන්දිනය තියෙන අය
2️⃣ ගීතයෙන් ගීතය
නිර්මාණශීලී අදහස් විය යුතුය.
අපි දිනපතා තරඟ පවත්වමු. එයින් දිනපතා ජයග්රහණය කරන අයට සාමාජික ගාස්තුව ඉවත් කරමු, 50% වට්ටමක් දෙමු, CDC දෙමු, රීලෝඩ් දෙමු…
ඔබගේ අදහස් ලබාදෙන්න…
Charityshop Team
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments