සාමාජිකයින් 12,000 | CharityShop Team – ව්‍යවසායක කණ්ඩායම (Entrepreneurs Club)

by | Apr 21, 2021 | කණ්ඩායම | 0 comments

සාමාජිකයින් 12,000 | CharityShop Team – ව්‍යවසායක කණ්ඩායම (Entrepreneurs Club)

ලංකාවේ eMoney ආයතනයක Official Group එකක ඉන්න වැඩිම සාමාජික පිරිස ඉන්නේ අප ආයතනයට.

අපි ගෲප් එකක් නෙමේ පවුලක් !

අන්තර්ජාල මුදල් සෙවීමේ කලාව වෙනස් කරන ලංකාවේ අංක 01 ආයතනය…

සහය දුන් සැමට ස්තූතියි !

අපිත් සමඟ විශ්වාසයෙන් රැඳී සිටින ඔබටත් ස්තූතියි !

TechLabs Innovative Solutions International (Pvt) Ltd

#2021April21

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments