උපත්, විවාහ සහ මරණ සහතික පිටපත් ලබා ගන්න දිගු පෝලිම් වල ඉන්නේ ඇයි?

by | Jul 5, 2021 | නව හඳුන්වාදීම් | 0 comments

උපත්, විවාහ සහ මරණ සහතික පිටපත් ලබා ගන්න දිගු පෝලිම් වල ඉන්නේ ඇයි?

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන්ගේ හා පැමිණෙන මහජනතාවගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් පොළිමේ රැදී නොසිට www.doformelk.com වෙත පිවිසෙන්න.

ලංකාවේ ඕනම තැනකට උප්පැන්න, විවාහ හා මරණ සහතික වල සහතික පිටපත් ගන්න.

https://doformelk.com/

1960 ට පසු 2015 ට පෙර සහතික ලබාගත හැක. දෙහිවල, කොලොන්නාව, හම්බන්තොට, තංගල්ල, බෙලිඅත්ත ඕනෑම කාලයකට අදාළ සහතික ලබා ගත හැක.

CharityShop Team

#2021ජූලි5

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments